Renginiai ir kvietimai

/

Renginys

Kviečiama teikti paraiškas „INOCONNECT“

Lietuvos verslo paramos agentūra iki 2021 m. kovo 31 d. mokslo ir technologijų parkus ir (arba) klasterių koordinatorius kviečia teikti paraiškas pagal priemonę „INOCONNECT“. Numatomas kvietimo biudžetas – 1 448 100 Eur,  didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas – 10 000 Eur.

Tinkamas pareiškėjas:
– privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-128 patvirtinto „2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo“ (toliau – Aprašas) Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus;
– mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai, atitinkantys Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

Kvietimo tikslas: skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (tolau – EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.

Finansuojamos veiklos: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose. Tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginių sąrašas pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje.

Kvietimo tinkamos išlaidos: tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo (įmonių darbuotojų) darbo užmokesčio ir komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.

Paraiškų pateikimo būdai:
Paraiškų teikimo tvarka: paraiška kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo 49 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per Duomenų mainų svetainę (DMS).

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2021-03-31 24:00 val.

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2021-03-31 16:00 val.

Daugiau informacijos apie kvietimą.