Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencijos politika

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Siekdama  šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, VšĮ „Northtown Vilnius” vadovaujasi Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Vilniaus miesto savivaldybėje teikimo tvarkos apraše

Pranešimams apie korupciją VšĮ „Northtown Vilnius” naudojasi Vilniaus miesto savivaldybės vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą Vilniaus miesto savivaldybėje teikimo tvarkos apraše

Kaip pranešti apie korupciją

Pranešti apie pastebėtą netinkamą VšĮ „Northtown Vilnius” darbuotojų elgesį ar galimus teisės aktų pažeidimus galima pranešti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Korupcijos ir nusižengimų prevencijos skyriui el.paštu stop.korupcija@vilnius.lt arba anoniminiu pasitikėjimo telefonu (8 5) 211 2885, o visais atvejais rekomenduojama į kompetentingas institucijas tiesiogiai. Daugiau informacijos apie tai – Vilniaus miesto savivaldybės informaciniame puslapyje.

Informacijos apie pažeidimus teikimas, LR pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą.

Buvę ar šiuo metu darbo santykiais su VšĮ „Northtown Vilnius” susiję asmenys turi teisę pranešti apie teisės pažeidimus, pažeidžiančius ar keliančius grėsmę viešajam interesui.

Pažeidimas – VšĮ „Northtown Vilnius” galimai rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su viešąja įstaiga.

Teikiant pranešimą vidiniu informacijos apie pažeidimus kanalu, prašome užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Savivaldybei formą ir siųsti el. paštu pranesk@vilnius.lt

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.