Naujienos

/

Straipsnis

Trejų metų kadencijai patvirtinta nauja VšĮ Northtown Vilnius Valdyba

2022 m. gruodžio 16-tąją Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktorės sprendimu paskirta nauja VšĮ „Northown Vilnius” valdyba. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu bei VšĮ „Northtown Vilnius” įstatais, ji sudaroma 3 metų kadencijai.

Valdybą sudarys trys nariai, kuriuos deleguoja vienintelis VšĮ „Northtown Vilnius” dalininkas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija: Jelena Stankevičienė, Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto profesorė, Agnė Šataitė, Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus vedėja ir Dr. Gediminas Pauliukevičius, VšĮ „Northtown Vilnius” direktorius.

Visi trys Valdybos nariai yra sukaupę ilgametę vertingą patirtį ir kompetencijas privačios ir viešosios partnerystės, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, įstaigų valdymo, verslumo ugdymo, MTEP, žinių ir technologijų perdavimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo, inovacijų ekosistemų kūrimo, inovacinių zonų vystymo, tinklaveikos ir kitose srityse.

VšĮ „Northtown Vilnius” Valdyba svarsto ir teikia rekomendacijas dėl Įstaigos veiklos strategijos, metinių veiklos planų tvirtinimo ir įgyvendinimo, metinės veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkinio, atlieka Įstaigos metinių veiklos planų ir biudžeto įgyvendinimo kontrolės funkcijas, nustato Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo bei darbuotojų skatinimo tvarkas ir kt.

Įstaigos valdyba yra kolegialus valdymo organas, kurio darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos veiklos reglamentas. Valdybos darbui vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių paprasta balsų dauguma išsirenka valdyba. Už veiklą Valdyboje VšĮ „Northtown Vilnius” nariams, vadovaujantis VšĮ „Northtown Vilnius” Valdybos veiklos reglamento nuostatomis, nėra atlyginama.