Įvykdyti projektai

/

Projektas

Naujų technologinių įmonių inkubavimas (TECHNOSTARTAS)

Projektas: Naujų technologinių įmonių inkubavimas (TECHNOSTARTAS)

Projekto Nr.: VP2-1.4-ŪM-05-V-01-004, įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.4-ŪM-05-V  INOGEB LT-3 priemonę „Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje“.

Projekto trukmė: 2013 m. gegužė–2015 m. rugsėjis (29 mėn.) 

Projekto vykdytojas: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, (MITA).

Projekto partneriai:

 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas (projekto įgyvendinimas Vilniaus ir Utenos apskrityse);
 • VšĮ KTU regioninis mokslo parkas (projekto įgyvendinimas Kauno, Alytaus, Panevėžio ir Marijampolės apskrityse);
 • VšĮ Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (projekto įgyvendinimas Klaipėdos, Telšių, Tauragės ir Šiaulių apskrityse).

Projekto tikslas: skatinti naujų inovatyvių SVV subjektų kūrimą – mažinti pirmines veiklos išlaidas pradiniame įmonės veiklos etape bei prisidėti prie naujų, aukštą pridėtinę vertę kuriančių produktų, technologijų, paslaugų sėkmingo pateikimo į rinką.

Projekto uždaviniai:

 1. Atrinkti didžiausią pridėtinę vertę kuriančias mokslinių tyrimų komercinimo idėjas ir jų pagrindu įsteigti naujas SVV įmones;
 2. Teikti akseleravimo ir mentorių paslaugas naujoms technologinėms smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms;
 3. Teikti veiklos pradžios inkubavimo paslaugų paketus naujoms technologinėms smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms.

Projekto eiga

 1. Mokslinių tyrimų komercinimo idėjų rinkimas: naudojant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) tinklapyje esantį elektroninį idėjos pateikimo įrankį: http://idejubankas.mita.lt/
 2. Mokslinių tyrimų komercinimo idėjų ekspertinio vertinimo organizavimas, idėjų vystymo stebėsena: pateiktoms idėjoms organizuojamas MITA atrinktų ekspertų vertinimas. Tolesniam vystymui atrinkta 200 idėjų.
 3. Akseleravimo ir mentorių paslaugų naujoms technologinėms SVV įmonėms teikimas: Akseleratoriaus suformuota patyrusių ekspertų – mentorių komanda, atrinkta 100 inovatyviausių ir potencialiausių technologinių verslo idėjų. Mentoriai atrinktų geriausių idėjų autoriams teikė konsultacijas dėl tolimesnio idėjos komercinimo. Akseleravimo etapo metu buvo siekiama atskleisti idėjos komercinį potencialą ir pasirinkti teisingą verslo plėtros strategiją: iš anksto parengtas verslo vystymosi planas su specifiniu turiniu, atitinkančiu naujos įmonės ir jos komandos augimo poreikius. Atrinktų idėjų autoriai per 1 mėnesį nuo susitarimo su akseleratoriumi dėl mentorių komandos priskyrimo datos įsteigė naują SVV subjektą. Lygiagrečiai idėjų pateikėjai turėjo galimybę derėtis su mokslo ir technologiniais parkais dėl siūlomos dislokacijos tinkamumo, teikiamų paslaugų ir konsultacijų pobūdžio bei dėl kitų inkubavimo paslaugų ir sąlygų. Iš viso šiame etape buvo atrinktos 45 tinkamos komercinti idėjos, kurių pagrindu buvo įsteigti 45 nauji SVV subjektai ir susitarta dėl inkubavimo paslaugų teikimo.
 4. Veiklos pradžios inkubavimo paslaugų paketo naujoms technologinėms SVV įmonėms teikimas: atrinktų idėjų pagrindu naujai susikūrusioms įmonėms 12 mėnesių buvo teikiamas fiksuoto dydžio startinių inkubavimo paslaugų paketas, sudarytas iš mokslo ir technologinių parkų patalpų nuomos, eksploatavimo išlaidų bei įmonės veiklos konsultacijų: valdymo, finansų, dokumentacijos, teisinių reikalų, personalo tvarkymo, rinkodaros įgyvendinimo, verslo plano parengimo, inovacijų diegimo, intelektinės nuosavybės apsaugos, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo, technologijų perdavimo ir kitais klausimais. Inkubavimo etapo metu įmonės veiklos konsultacijos buvo teikiamos pagal mentoriaus parengtą planą, kurį padėjo įgyvendinti 4 veikloje priskirti ekspertai.

Nauda projekto dalyviams

 • Galimybė gauti technologinės verslo idėjos ekspertinį vertinimą;
 • Projekto lėšomis padengiamos patyrusių mentorių komandos konsultavimo išlaidos;
 • Naujai įsteigtai SVV įmonei suteikta galimybė 12 mėnesių įsikurti mokslo ir technologiniame parke ir naudotis visomis teikiamomis paslaugomis.

Įgyvendinus projektą

 • Sustiprintas technologijų perdavimas iš mokslo į verslo sektorių;
 • Atrinkta 100 komercinimui tinkamų technologinių idėjų;
 • Įsteigtos 45 naujos technologinės įmonės;
 • Pateiktos rinkai naujos technologijos, produktai bei paslaugos;
 • Suteiktos ekspertinės konsultacijos 45 SVV subjektams;
 • Įgyvendintos MTTP srities ir inovacijų populiarinimo ir sklaidos priemonės.

Kontaktai

Jolanta Gaidulionė, Projektų valdymo grupės vadovė
Tel.: +370 5 274 5407
El. paštas: jolanta.gaidulione@northtownvilnius.lt