Įvykdyti projektai

/

Projektas

Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms aukštos pridėtinės vertės kooperacijos technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose (InoConnect)

Projektas: Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms aukštos pridėtinės vertės kooperacijos technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose (InoConnect)

Projekto Nr.: 01.2.1-LVPA-T-844-01-0007, įgyvendintas pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“.

Projekto vykdytojas: VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas

Projekto vertė: 6 869,84 Eur.

Projekto trukmė: 2017 m. rugsėjo mėn. 4 d. – 2019 m. gegužės 2 d.

Projekto tikslas: plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Apie projektą

Teikdamas aukštą pridėtinę vertę kuriančias inovacijų paramos paslaugas ir/ar jų paketus jaunoms ir mokslui imlioms įmonėms, Šiaurės miestelio technologijų parkas skatina jas kurtis bei plėstis, prisidedant prie verslo konkurencingumo didinimo ir inovacijų kultūros ugdymo. ŠMTP siekia vystyti  inovatyvias mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros investicines zonas ir inovacijų sistemos objektus. Ypatingas dėmesys parke skiriamas naujų inovacijų paramos paslaugų ir naujų paslaugų technologijų kūrimui ir plėtojimui, investuojant į MTEP.

Siekiant išlikti konkurencingais Parkui nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti MTEPI veiklas ir paslaugas, todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

Projekto metu dalyvauta 2 renginiuose:

  • „Lithuanian science and technology parks mission to IASP Istanbul 2017″ (2017.09.26-29),
  • „An outgoing multisectoral company mission of Lithuanian SMEs to Latvia“ (2018.04.11-12).

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose ieškota partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme, SME Intrument, Horizon2020, Eureka, Eurostars ir pan.).

Kontaktai:

VšĮ Northtown Vilnius
Tel.: +370 5 274 5409
El. paštas: info@northtownvilnius.lt